Forsyningsinkasso

Advokatfirmaet Energi og Miljø tilbyder såvel offentlige som private forsyningsselskaber muligheden for at tilmelde sig vores inddrivelsesordning.

 

Ordningen indebærer, at vi administrerer forsyningsselskabets opkrævning af forfalden gæld hos selskabets forbrugere, således at forsyningsselskabet får en så effektiv opkrævning som mulig.

Forretningsgang

Opstart

Forsyningsselskabet sender oplysninger til os om de forbrugere, der er i restance med betaling, herunder faktura, rykkerbreve og eventuelle indsigelser fra de enkelte forbrugere.

Opkrævning

Opkrævningsbrev udarbejdes og fremsendes til skyldner, hvori skyldner opfordres til at betale eller tage kontakt til forsyningsselskabet med henblik på betalingsaftale.
Vi bistår naturligvis med udarbejdelsen af betalingsaftalen.

Stævning

Tager skyldner ikke kontakt til forsyningsselskabet eller betaler det opkrævede beløb inden for 10 dage, udarbejder vi stævning til retten med henblik på at opnå dom over det skyldige beløb.

Retssag

Stævning indgives til retten, hvorefter vi fører sagen.
Vi forestår derved al administration og korrespondance med retten. Forsyningsselskabet skal derfor ikke foretage sig andet end at afvente dom på kravet.

Pris og betaling

Vi tager følgende faste priser:

Opkrævningsbrev 500 kr.
Betalingsordning 500 kr.
Stævning 1.000 kr.
Fogedrekvisition 1.000 kr.
Gebyr for at hæve anlagt sag ved retten 250 kr.

Hvis modparten protesterer mod kravet:

Tilbud på pris i henhold til særskilt aftale

Ovenstående priser forudsætter, at vi modtager minimum 10 sager ad gangen, ellers gælder nedenstående timepriser:

Timepriser pr. 1. januar 2019

Partner: 2.250-2.850 kr.
Advokat: 2.100 kr.
Advokatfuldmægtig: 1.150-1.350 kr.

Timepriserne afspejler, at opgaverne bliver løst på basis af specialistviden, samtidig med at vi driver vores virksomhed med en jysk omkostningsbevisthed.

Vores honorar fastsættes med udgangspunkt i vores timepriser med mulighed for forhøjelse eller nedsættelse af honoraret ud fra værdien af den pågældende ydelse for klienten.

Når vi påbegynder en opgave, vil klienten, i det omfang det er muligt, blive oplyst om honorarets størrelse. Hvis opgavens karakter ikke gør det muligt for os at oplyse honorarets størrelse, vil de timepriser, der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold oplyses klienten altid om honorarets størrelse, inden arbejdet påbegyndes. Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse med opgaven, herunder gebyrer, rejseomkostninger, forplejning og væsentlige kopieringsomkostninger.

Fakturering

Vi fakturerer som udgangspunkt i forbindelse med afslutningen af den pågældende sag. I sager af længerevarende karakter samt i faste, større klientforhold faktureres kvartalsvis.

Ved afregning fremsendes sagens time/sagsudskrift samt faktura pr. mail, medmindre denne skal sendes elektronisk. Afregningsmailen sendes direkte til sagens kontaktperson. Vi ønsker med denne afregningsform at skabe mere gennemsigtighed i sagsarbejdet, således at vores klienter får et klart indblik i sagens omfang og forbrug af tid.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler

Alle midler, som klienter betror Advokatfirmaet Energi & Miljø, behandles efter Advokatsamfundets regler for klientkonti – klientkontovedtægten. Klientmidlerne indsættes og forrentes efter gældende regler hos vores bankforbindelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte en af os

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.